REKLAMAČNÝ ZÁZNAM

Názov lekárne: Kontaktná osoba:

Číslo faktúry: Dátum vyhotovenia faktúry:
Názov prípravku:
Číslo šarže:
Fakturované množstvo: Dodané množstvo:
Reklamované množstvo:
Dôvod reklamácie:
Špecifikácia položky: omamné látky
  psychotropné látky
  chladnička – teplotný režim 2–8° C

Reklamáciu možno uplatniť do troch pracovných dní od doručenia tovaru v zmysle platného Reklamačného poriadku.

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že reklamovaný tovar bol skladovaný za podmienok stanovených výrobcom. Bola dodržaná Správna lekárnická prax.

Dátum Meno a podpis odborného zástupcu

V lekárni odovzdal: Prevzal za dodávateľa vodič:
Dátum: Dátum:

Gilead Sciences Slovakia s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Sklad Pribylinská 2/a, 831 04 Bratislava, tel: +421 902 903 801, e-mail: Peter.Tirinda@phoenix.sk
IČO: 47 868 520, DIČ: SK 2024162393