REKLAMAČNÝ ZÁZNAM

Názov lekárne: Kontaktná osoba:

Číslo faktúry: Dátum vyhotovenia faktúry:
Názov prípravku:
Číslo šarže:
Fakturované množstvo: Dodané množstvo:
Reklamované množstvo:
Dôvod reklamácie:
Špecifikácia položky: omamné látky
  psychotropné látky
  chladnička – teplotný režim 2–8° C

Vyznačte počet

veľká prepravka: malá prepravka: kartón: vrecko:

Reklamáciu možno uplatniť do troch pracovných dní od doručenia tovaru v zmysle platného Reklamačného poriadku.

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že reklamovaný tovar bol skladovaný za podmienok stanovených výrobcom. Bola dodržaná Správna lekárnická prax.

Dátum Meno a podpis odborného zástupcu

V lekárni odovzdal: Prevzal za dodávateľa vodič:
Dátum: Dátum:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/a, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 02/49 999 111, fax: 02/49 999 117, e-mail: phoenix@phoenix.sk ICO: 34142941, DIC-SK 2020361717